fb tw li

fotoja në kokë

LËNDËT MËSIMORE


Elektroteknik i kompjutereve

Në kuadër të profilit arsimor Elektroteknik i Kompjuterëve ekzistojnë 15 lëndë profesionale, tri prej të cilave i mbaj unë, e ato janë:

Grafika Kompjuterike dhe Multimedia


Multimedia

Synimet dhe objektivat

Qëllimi i mësimit të lëndës Grafika Kompjuterike dhe Multimedia është që nxënësit të njoftohen në lidhje me elementet themelore të multimedias si dhe aftësimi i tyre për të përdorur kompjuterët në arsimimin e tyre të mëtejshëm dhe në punën e tyre të ardhshme.

Detyrat e kësaj lënde mësimore janë:

Aplikimi i Kompjuterëve në Elektroteknikë


Multisim

Synimet dhe objektivat

Qëllimi i lëndës mësimore aplikimi i kompjuterëve në elektroteknikë është përfitimi i njohurive si dhe zotërimi i shkathtësive në përdorimin e paketave të ndryshme programore në elektroteknikë.

Detyrat e kësaj lënde mësimore janë:

Rrjetat Kompjuterike dhe Komunikime


Rrjetat

Synimet dhe objektivat

Qëllimi i lëndës është që nxënësit të njoftohen me nocionet themelore të rrjetave dhe komunikimeve kompjuterike.

Detyrat e kësaj lënde mësimore janë:

Mirë se vini në web-faqen
Animacioni gif
SHKOLLA E MESME "SEZAI SURROI"
Shkolla
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
universiteti
MINISTRIA E ARSIMIT
ministria